top of page

Polityka prywatności

Administratorem Twoich Danych osobowych w myśl Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej jako RODO) jest Beeazy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Rzeczypospolitej Polskiej, której siedziba znajduje się w Warszawie (02 - 772) przy ul. Sady Żoliborskie 11/14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000962027, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5252901219 (dalej jako Beeazy).

 

Beeazy szanuje Twoją prywatność. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jak używamy, udostępniamy i chronimy Dane osobowe, które o Tobie zbieramy (dalej jako Dane osobowe) oraz jakie masz możliwości wyboru. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy odwiedzających następujące strony internetowe:

www.beeazy.co

 

(zwane dalej Witryną) oraz naszych Użytkowników.

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Witryny Beeazy z dnia 27.03.2022 r. (dalej jako Regulamin). Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy informacji zbieranych o Tobie przez strony internetowe osób trzecich, które mogą umieszczać odnośniki lub reklamy albo w inny sposób być dostępne w Witrynie. Informacje zebrane przez strony internetowe osób trzecich są

przedmiotem ich własnej polityki prywatności.

Informacje, które gromadzimy

 1. Zbieramy informacje o naszych Użytkownikach oraz o osobach odwiedzających naszą Witrynę.

 2. Gdy odwiedzasz naszą Witrynę, automatycznie gromadzimy o Tobie następujące informacje: adres IP, typ systemu operacyjnego, typ przeglądarki internetowej, działania na stronie internetowej: wejście na poszczególną stronę, kliknięcia na przyciski funkcyjne.

Dane osobowe, które nam podajesz
 

 1. Jeśli podajesz nam swoje Dane osobowe poprzez wypełnienie formularza rejestracji w celu założenia Konta lub kontaktu z nami, to gromadzimy poniższe Dane osobowe: adres e-mail, imię, nazwisko.

 2. Jeśli podajesz nam swoje Dane osobowe w celu realizacji Zamówienia, to gromadzimy poniższe Dane osobowe: adres e-mail, imię, nazwisko, nazwa firmy, kraj, numer NIP (lub jego odpowiednik), adres, kod pocztowy, miasto, województwo (lub jego odpowiednik).

 3. Jeśli kontaktujesz się z naszymi pracownikami z działu obsługi klienta, możesz nam również podać inne swoje Dane osobowe, w zależności od przedmiotu zapytania kierowanego do działu obsługi klienta.

 4. Od czasu do czasu, Beeazy może zaoferować Ci wzięcie udziału w loteriach, konkursach i ankietach w naszej Witrynie. Jeśli w nich uczestniczysz, będziemy gromadzić inne Dane osobowe, w zależności od warunków loterii, konkursów i ankiet. Udział w przedmiotowych loteriach, ankietach i konkursach jest całkowicie dobrowolny i dlatego posiadasz możliwość wyboru czy chcesz ujawnić żądane informacje.

 5. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie Danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie odpowiednich usług i realizację Umów Sprzedaży przez Beeazy.
   

Okres przetwarzania Danych osobowych
 

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane przez Beeazy przez okres 5 lat od dnia złożenia przez Ciebie ostatniego Zamówienia i po tym czasie będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną.
 

Cele i podstawy przetwarzania Danych osobowych
 

 1. Twoje Dane osobowe będą przetwarzane przez Beeazy w celu: (a) realizacji przepisów prawa, (b) realizowania Zamówień, przekazywania Ci informacji, produktów i usług, których poszukujesz oraz innych aktualizacji dotyczących transakcji lub administracji, świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności prowadzenia Konta oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie, (c) działań promocyjnych lub marketingowych, informowania Cię o Towarach i usługach, które oferujemy i które są podobne do tych już przez Ciebie zakupionych lub poszukiwanych, (d) utrzymania i poprawy naszej Witryny, w tym bezpieczeństwa i personalizacji Twojego korzystania z Internetu, upewniając się, że treść jest przedstawiona w sposób najbardziej dla Ciebie efektywny, jak również w celu administrowania naszą Witryną i w celu wykonywania operacji wewnętrznych, w tym rozwiązywania problemów, analizy danych, badań, testów, celów statystycznych i badawczych, (e) dostarczania lub zezwolenia wybranym osobom trzecim dostarczania Ci informacji o Towarach i usługach, które myślimy, że mogą Cię zainteresować.

 2. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest, zgodnie z celami odpowiednio: (a) ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, (b) ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub (c) dobrowolnie wyrażona przez Ciebie zgoda, (d) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, (e) dobrowolnie wyrażona przez Ciebie zgoda.

 3. W przypadku uzyskania przez Beeazy wiadomości o korzystaniu przez Ciebie naszych usług niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Beeazy może przetwarzać Dane osobowe w zakresie niezbędnym do ustalenia Twojej odpowiedzialności.
   

Odbiorcy Danych osobowych
 

 1. Możemy powierzać do przetwarzania Twoje Dane osobowe osobom trzecim. Wówczas odbiorcami Twoich Danych osobowych są:

  • w przypadku operacji określonych w Regulaminie: możemy przekazywać Twoje Dane osobowe podmiotów realizującym części składowe Zamówień lub innych usług Beeazy wskazanych w Regulaminie, lub umożliwiającym wykonywanie takich operacji Beeazy. W szczególności mogą to być: (a) firma księgowa, (b) dostawca hostingu dla Witryn, (d) firma obsługująca technicznie Witryny, (e) firma obsługująca płatności, (f) przewoźnik.

  • w przypadku Partnerów zewnętrznych: możemy współpracować z osobami trzecimi, aby zapewnić Ci dostęp do informacji na temat Towarów lub usług, które myślimy, że mogą być dla Ciebie interesujące. Będziemy ujawniać Twoje Dane osobowe osobom trzecim tylko, jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie takich informacji.

  • w przypadku fuzji, sprzedaży lub nabycia: ponadto, istnieje możliwość, że w przyszłości inna firma nabędzie Beeazy lub jej aktywa lub, że Beeazy stanie się partnerem lub zakupi inną firmę w celu dalszego prowadzenia działalności gospodarczej jako podmiot połączony. W przypadku, gdy dojdzie do takiej transakcji, możliwe jest, że nasze informacje o Użytkownikach, w tym Dane osobowe, mogą zostać przeniesione do nowego podmiotu gospodarczego, jako jeden z aktywów Beeazy. W takiej sytuacji, będziemy aktualizować niniejszą politykę, aby odzwierciedlić wszelkie zmiany we własności lub kontroli Danych osobowych.

 2. Dane osobowe zgromadzone przez Beeazy mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

 3. Każdy podmiot, któremu Beeazy powierza do przetwarzania Dane osobowe Twoich danych w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie Danych osobowych (dalej Umowa powierzenia) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania Danych osobowych. Podmiot przetwarzający Dane osobowe w oparciu o Umowę powierzenia będzie przetwarzać Dane osobowe, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej, pisemnej, zgody Beeazy.

 4. Udostępnienie Danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną przez Ciebie zgodą.

 5. Beeazy nie dokonuje transferu Danych osobowych do państw trzecich.
   

Profilowanie
 

 1. W ramach Witryn prowadzone jest profilowanie poprzez nagrywanie sesji, analizę za pośrednictwem „clickmap” oraz analitykę opartą na eventach (Segment), które będzie polegało na tworzeniu dynamicznych i zautomatyzowanych:

 • wiadomości i treści reklamowych

 • form komunikacji posprzedażowej

 • metod segmentacji kontaktów i wysyłek wiadomości e-mail

 • przypomnień o porzuconym koszyku

 • metod doboru kanałów komunikacji

 • metod do zarządzania kontaktami

 1. Skutkiem profilowania będzie generowanie spersonalizowanych działań marketingowych oraz powstawanie analiz i prognoz sprzedażowych.

 2. Może złożyć sprzeciw wobec prowadzonego profilowania Twojej osoby pisząc na ten adres e-mail letsget@beeazy.co
   

Informacje dotyczące płatności
 

Beeazy wykorzystuje zewnętrznych dostawców usług płatniczych Stripe do przetwarzania płatności za produkty i usługi dokonane za pośrednictwem Witryny. Wszystkie internetowe płatności będą prowadzone zgodnie ze standardami bezpieczeństwa danych i informacji rozliczeniowych (które są wykorzystywane przez tych dostawców usług płatniczych tylko w celu zabezpieczenia przed oszustwami) oraz są szyfrowane przed przekazaniem do dostawców. Z zastrzeżeniem poniższych wyjątków, szczegóły płatności są przekazywane bezpośrednio z przeglądarki do dostawców usług płatniczych. Oznacza to, że płatność jest albo dokonywana poza naszą Witryną lub jest wyświetlana w ramce na stronie płatności.
 

Miejsce przechowywania danych
 

Beeazy przesyła, przetwarza i przechowuje Twoje dane na serwerach WIX znajdujących się w Europie i USA, gdzie zlecamy podwykonanie lub udostępniamy Twoje Dane osobowe osobom trzecim w celu realizacji poniższych zadań. Twoje Dane osobowe mogą być w związku z tym przekazane, przetworzone i przechowywane w innym kraju niż kraj Twojego zamieszkania i mogą podlegać prawu ochrony prywatności, które różni się od prawa obowiązującego w kraju Twojego zamieszkania.
 

Odnośniki do produktów i usług osób trzecich
 

Podczas odwiedzania lub korzystania z naszej Witryny, mogą być prezentowane możliwości zakupu produktów lub usług osób trzecich. Te produkty i usługi są oferowane i dostarczane przez niezależne firmy. Jeśli klikniesz na jedną z prezentowanych ofert, zostaniesz przekierowany do strony osoby trzeciej, a wszelkie informacje podane w odpowiedzi na ofertę, będą podlegać polityce prywatności i pozostałej polityce tej osoby trzeciej. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwa Danych osobowych podczas korzystania z takich stron osób trzecich ani tego, że operator takich stron osób trzecich będzie stosował obowiązujące przepisy prawa w zakresie ochrony Danych osobowych.
 

Twój wybór
 

 1. Komunikaty od Beeazy: Jeśli nie chcesz otrzymywać wiadomości e-mail od Beeazy o produktach i usługach, którymi możesz być zainteresowany, masz możliwość zaktualizowania swoich preferencji w sekcji Moje Konto w Witrynie. Możesz także wybrać opcję rezygnacji z subskrypcji, dostępną w dolnej części jednego z naszych e-maili.

 2. Nadal będziemy mogli kontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty lub telefonicznie, chyba że wybierzesz opcję dodania do naszej listy Nie-Dzwonić i / lub listy Nie-Wysyłać-Maili kontaktując się z nami na poniższe dane oraz wskazując swoich preferencje. Pamiętaj, aby podać swoją dokładną nazwę, adres e-mail, adres do wysyłki oraz numer/y telefonów i wskazać listę bądź listy (Nie-Dzwonić i / lub listy Nie-Wysyłać-Maili), do których pragniesz zostać dodany. Nawet jeśli zrezygnowałeś z mailowego marketingu lub wybrałeś opcję dodania do jednej z powyższych list, wciąż możemy komunikować się z Tobą, używając którąkolwiek z tych metod, do tych celów nie-marketingowych.

 3. Dezaktywacja Konta: Masz również prawo zażądać dezaktywacji Konta w ramach Witryny kontaktując się z nami na dane wskazane poniżej i prosząc o dezaktywację konta. Należy pamiętać, że Dane osobowe mogą pozostać w naszych archiwach po dezaktywacji Konta, lecz nie będziemy utrzymać ich dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów wymienionych powyżej.

Aktualizacja, dostęp do Danych osobowych oraz inne Twoje prawa

 1. Jeśli chcesz zmienić nazwę, adres e-mail, hasło i / lub preferencje komunikacyjne po zarejestrowaniu, możesz uzyskać dostęp do swojego Konta w sekcji Moje Konto w Witrynie. Możesz również poprosić o dokonanie tych zmian, kontaktując się z nami na dane wskazane poniżej.

 2. Przysługuje Ci prawo do kontroli przetwarzania Twoich Danych osobowych, a zwłaszcza prawo do: (a) usunięcia Danych osobowych zgromadzonych na ich temat zarówno z systemu należącego do Beeazy, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował Beeazy, (b) ograniczenia przetwarzania danych, (c) przenoszenia Danych osobowych zgromadzonych przez Beeazy, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od Beeazy dostępu do swoich Danych osobowych oraz ich sprostowania, (e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (f) cofnięcia Beeazy zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia skargi na Beeazy do organu nadzorczego.

 

Bezpieczeństwo Witryny i Danych osobowych
 

 1. Beeazy stosuje wszystkie niezbędne środki techniczne określone w art. 25, 30, 32-34, 35-39 RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania Danych osobowych.

 2. Utrzymujemy fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia konieczne w niezbędnym zakresie do zapewnienia ochrony Twoich Danych osobowych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, ujawnieniem i zmianami. Na przykład, używamy technologii zabezpieczeń Transport Layer (TSL) do szyfrowania informacji o płatnościach przy zakupie produktów za pośrednictwem naszej Witryny.

 3. Jeśli zakładasz Konto w Witrynie, musisz wybrać hasło w celu ochrony informacji umieszczonych na Twoim Koncie. Siła hasła zależy od Ciebie: powinieneś wybrać hasło unikalne i dbać o jego bezpieczeństwo. Możesz dokonać zmiany hasła tak często, jak będziesz miał na to ochotę, przechodząc do sekcji Moje Konto w Witrynie. Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie hasła w tajemnicy. Prosimy o nieudostępnianie hasła innym osobom. Nasz proces logowania został zaprojektowany w sposób chroniący Twoją prywatność. Jeśli masz problem z zalogowaniem się na naszej stronie internetowej, upewnij się, że używasz Swojego zarejestrowanego adresu e-mail oraz poprawnego hasła. Jeżeli używasz swojego zarejestrowanego adresu e-mail oraz poprawnego hasła i nadal masz problemy z zalogowaniem się do naszej Witryny, prosimy o kontakt z na podane niżej dane.

 4. Beeazy wskazuje jednocześnie, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną, zwłaszcza korzystanie z publicznie dostępnych sieci Wi-Fi, może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami teleinformatycznymi, takimi jak: obecność i działanie robaków internetowych (worm), oprogramowania typu spyware lub malware, w tym wirusów komputerowych, jak również możliwość bycia narażonym na cracing lub phishing (łowienie haseł), i inne. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet. Beeazy rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.
   

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności
 

Beeazy ma prawo zmienić niniejszą Politykę Prywatności w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 

Dane kontaktowe Beeazy
 

Jeżeli chcesz się skontaktować z Beeazy lub odnieść się do niniejszej Polityki Prywatności, możesz:

 • napisać do nas maila na adres letsget@beeazy.co

 • napisać do nas na adres: Beeazy sp. Z o.o., ul. Sady Żoliborskie 11/14, 02 - 772 Warszawa.

W razie kontaktu z nami, prosimy pamiętać o podaniu dokładnej nazwy, adresu pocztowego, numeru telefonu i szczególnych preferencji lub prośby.

Informacje o przesyłce
 

Beeazy korzysta z usług kurierskich firmy inPost. Wybraliśmy tę usługę ze względu na wygodę naszych klientów, bezpieczeństwo pszczół oraz mniejszy ślad węglowy niż pozostałe firmy kurierskie, ze względu na wyeliminowanie ‘last mile delivery’.
 

Informacje o zwrotach

Jeśli ze względu na uszkodzenie zamówionego produktu lub innego powodu, klient postanowił zwrócić zakupiony towar, prosimy o wysłanie informacji do nas na adres mailowy: letsget@beeazy.co. W tytule maila proszę zamieścić ‘Reklamacja, zam. (numer zamówienia)’, a w treści powód reklamacji, ze zdjęciem uszkodzenia, potwierdzeniem zakupu, adresem oraz numerem telefonu.
 

Informacje o płatnościach

Beeazy przyjmuje dwa rodzaje płatności

 1. Za pomocą usługi firmy stripe.com

 2. Na konto własne (PL05 1140 2004 0000 3802 8227 9484) wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu na adres: letsget@beeazy.co. W tytule maila proszę zamieścić ‘Potwierdzenie przelewu, zam. (numer zamówienia)’.

Polityka dotycząca plików cookies
 

 1. Podobnie jak większość stron internetowych, nasza Witryna używa plików "cookies" i plików, które są podobne do tych plików. Cookies wypełniają wiele różnych zadań, na przykład pozwalają sprawnie poruszać się pomiędzy stronami, pamiętają Twoje preferencje i generalnie poprawiają jakość użytkowania. Mogą również pomóc w zapewnieniu, że reklamy, które pojawiają się w Internecie, są bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich zainteresowań.

 2. Nasza Polityka cookies dostarczy Ci informacji o zadaniach plików cookies w trakcie odwiedzin naszej Witryny oraz o tym jak włączyć, kontrolować lub usunąć pliki cookies. Poprzez korzystanie z naszej Witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z naszych plików cookies, wyszczególnionych w Polityce cookies.
   

Czym są pliki cookies
 

Cookies to pliki tekstowe, zawierające niewielkie ilości informacji, które są pobierane do komputera osobistego, telefonu komórkowego lub innego urządzenia, gdy użytkownik odwiedza stronę internetową. Cookies są następnie przesyłane z powrotem do tej strony w trakcie każdej kolejnej wizyty lub do innej strony internetowej, która stosuje pliki cookies. Cookies są przydatne, ponieważ pozwalają stronie internetowej rozpoznać urządzenie użytkownika.
 

W jaki sposób wykorzystujemy ciasteczka w Beeazy?
 

Poniżej znajduje się lista wszystkich plików cookies używanych na naszej Witrynie, określone według kategorii:

 • Niezbędne pliki cookies

Pliki te są niezbędne, aby umożliwić Ci poruszanie się po Witrynie i korzystanie z jej możliwości, takie jak dostęp do bezpiecznych obszarów Witryny. Bez tych plików cookies wybrane przez Ciebie usługi, takie jak koszyki zakupów lub e-fakturowania, nie mogą być świadczone.

 • Cookies wydajnościowe

Te pliki cookies zbierają informacje o tym, jak użytkownicy korzystają ze Witryny, na przykład które strony użytkownik odwiedza najczęściej i czy otrzymują komunikaty o błędach ze stron internetowych. Te pliki cookies nie zbierają informacji, które identyfikują użytkownika. Wszystkie informacje zbierane przez te cookies są zbiorcze, a więc anonimowe. Są używane tylko w celu poprawy działania Witryny.

 • Cookies funkcjonalne

Te pliki cookies pozwalają Witrynie zapamiętywać wybory, których dokonujesz (takie jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym się znajdujesz) i zapewniają ulepszone, bardziej osobiste użytkowanie. Pliki te mogą być również wykorzystywane do zapamiętania dokonanych zmian rozmiaru tekstu, czcionek i innych elementów stron internetowych, które możesz dostosować. Mogą być także wykorzystane w celu zapewnienia wybranych przez Ciebie usług, takich jak oglądanie wideo lub komentowanie na blogu.

 • Cookies reklamowe

Te pliki cookies zbierają informacje na temat Twoich nawyków przeglądania w celu skierowania reklamy dostosowanej do Ciebie i Twoich zainteresowań, o ile wyrazisz na to zgodę poprzez wybór odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce. Są one również wykorzystywane do ograniczania liczby wyświetleń reklamy, a także pomagają sprawdzić skuteczność kampanii reklamowej. Zazwyczaj są umieszczane przez sieci reklamowe z naszą zgodą. Zapamiętują, że odwiedzałeś stronę internetową i informacja ta (w zbiorczy i anonimowy sposób) jest współdzielona z innymi podmiotami takimi jak reklamodawcy. Dość często cookies reklamowe będą połączone z funkcjonalnością strony innego podmiotu. Jeśli włączysz te cookies nadal możesz korzystać z Witryny bez ograniczeń.

 • Cookies podmiotów trzecich

Podczas korzystania z naszej Witryny, Twoje urządzenie lub przeglądarka może otrzymywać cookies pochodzące od podmiotów trzecich, na przykład podczas korzystania ze wstawionej treści i odnośników do sieci społecznościowych, o ile wyrazisz na to zgodę poprzez wybór odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce. Ważne jest, aby wiedzieć, że nie mamy dostępu ani kontroli na cookies używanymi przez te firmy lub strony internetowe osób trzecich. Radzimy udać się na strony internetowe podmiotów trzecich, aby uzyskać więcej informacji na temat ich cookies oraz o tym jak nimi zarządzać. Jeśli włączysz te cookies nadal możesz korzystać z Witryny.
 

Jak zarządzać plikami cookies
 

 • Opcja Pomoc na pasku menu większości przeglądarek, powie Ci jak włączyć lub zapobiec przyjmowaniu nowych plików cookies przez Twoją przeglądarkę, jak sprawić, aby przeglądarka poinformowała Cię o pojawieniu się nowych plików cookies oraz jak całkowicie wyłączyć pliki cookies. Możesz również wyłączyć lub usunąć podobne pliki, stosowane przez dodatki do przeglądarek, takie jak Flash cookies, poprzez zmianę ustawień rozszerzeń lub odwiedzając stronę internetową swojego operatora.

 • W przypadku korzystania z komputera - kliknij na przycisk "Pomoc" u góry okna przeglądarki i wybierz opcję „O nas”. Jeśli używasz Macbooka - przy otwartym oknie przeglądarki, kliknij menu Apple i wybierz opcję „O nas”.

 • Dla Flash Cookies (lub LocalShared Objects) - strona internetowa Adobe dostarcza kompleksowych informacji na temat jak usunąć lub wyłączyć Flash cookies - zobacz http://www.adobe.com/security/flashplayer/.

 • Dla cookies podmiotów trzecich - jeśli chcesz wyłączyć cookies podmiotów trzecich ustaw swoją przeglądarkę w tym zakresie
   

Zmiany w niniejszej Polityce cookies
 

Możemy zmieniać niniejszą Politykę w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu, chyba że zmiana powszechnie obowiązującego prawa narzuci inną zmianę.

bottom of page