top of page

Regulamin

Niniejsza Witryna internetowa i funkcjonalności dostarczane za jej pośrednictwem, dostarczane są przez Sprzedającego (zwanego dalej również „Beeazy”, „my”, „nas”, „nasz”), który jest właścicielem i administratorem Witryny. Przy korzystaniu z następujących witryn:

beeazy.co

 

(zwanych dalej „Witryną”) niezależnie od celu korzystania, niniejszy Regulamin będzie stanowić prawnie wiążącą umowę zawartą pomiędzy nami, czyli Beeazy, a Tobą (zwanym dalej „Użytkownikiem”, „Ty”, „Twój”). Twoim obowiązkiem jest uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem przed korzystaniem z Witryny. Korzystanie z Witryny Beeazy jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z Polityką Prywatności (dostępną pod adresem https://beeazy.co/polityka-prywatnosci) oraz jej akceptacją. Jeżeli nie akceptujesz Regulaminu, nie możesz korzystać z Witryny.

Prosimy uważnie przeczytać poniższe postanowienia, ponieważ zawierają one warunki regulujące korzystanie z Witryny Beeazy. Dodatkowo prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności zamieszczoną w Witrynie.

W razie jakichkolwiek pytań, uwag lub wątpliwości dotyczących umowy lub jakiejkolwiek innej części Witryny albo dotyczących którychkolwiek z naszych prezentowanych produktów i usług lub w razie wystąpienia problemów technicznych podczas korzystania z witryny, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: letsget@beeazy.co

Pamiętaj, że nie wolno Ci zamieszczać treści o charakterze bezprawnym lub korzystać z Witryny w sposób, który zakłóca lub uniemożliwia jej funkcjonowanie.

Definicje

 1. Cena – oznacza cenę Towarów, obowiązującą w dacie i godzinie Zamówienia, z uwzględnieniem wszelkich ofert promocyjnych i rabatów; Cena nie obejmuje kosztów dostawy.

 2. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej).

 3. Forma pisemna – obejmuje również wiadomości elektroniczne wyraźnie określające imiona i nazwiska lub nazwy nadawcy i odbiorcy, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietna 1964 r. – Kodeks cywilny.

 5. Opłata z tytułu odprawy celnej – opłata naliczana przez firmy logistyczne za obsługę odprawy celnej.

 6. Opłaty celne – podatek pośredni pobierany od towarów, obliczany przez odpowiednie organy po dokonaniu odprawy celnej, uiszczany wyłącznie przez Klienta zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa.

 7. Konto – usługa świadczona drogą elektroniczną; dostęp do spersonalizowanego panelu administracyjnego Użytkownika dostępny po dokonaniu skutecznej rejestracji i zalogowaniu na Witrynie – po podaniu ustalonego wcześniej loginu oraz hasła, za pomocą którego Użytkownik może złożyć Zamówienie oraz w którym zebrane są informacje Użytkownika i dokumentacja związana z jego Zamówieniami.

 8. Podmiot – oznacza każdą osobę fizyczną, prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

 9. Polityka prywatności – dokument regulujący zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem https://beeazy.co/polityka_prywatnosci.

 10. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin     .

 11. Sprzedający – oznacza Beeazy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sady Żoliborskie 11/14, 02 - 772 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000962027, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 5252901219.

 12. Towary – oznaczają towary, które Sprzedający sprzedaje zgodnie z niniejszym Regulaminem; szczegółowe informacje o Towarach są dostępne w dedykowanych zakładkach Witryny.

 13. Umowa sprzedaży – oznacza Umowę sprzedaży Towarów zawieraną w drodze Zamówienia składanego przez Użytkownika oraz potwierdzenia tego Zamówienia przez Beeazy. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Witryny, pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej.

 14. Użytkownik – oznacza podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z Witryny, w szczególności którego nazwa lub nazwisko widnieje na Zamówieniu.

 15. Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Użytkownika prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży– zawierające istotne jej warunki. Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Witryny, pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich przetwarzanie odbywa się w Dni robocze od godz. 9:00 do godz. 18:00. Użytkownik może składać Zamówienia tylko na Towary i/albo Usługi oznaczone w Witrynie jako dostępne.

 16. Usługi – oznaczają usługi udostępniane przez Sprzedającego zgodnie z niniejszym Regulaminem. Szczegółowe informacje o Usługach są dostępne w dedykowanych zakładkach Witryny.

 17. Umowa o świadczenie usług – oznacza Umowę o świadczenie usług zawieraną w drodze Zamówienia składanego przez Użytkownika oraz potwierdzenia tego Zamówienia przez Beeazy. Umowa zawierana jest zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Witryny, pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej.

Wymagania techniczne

 1. W celu korzystania z Witryny Użytkownik musi spełniać następujące wymagania techniczne: 

 2. posiadać urządzenie z dostępem do Internetu i możliwością wyświetlania interfejsu Witryny,

 3. posiadać zaktualizowaną przeglądarkę w najnowszej wersji, zapewnianą przez następujących producentów: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari,

 4. mieć włączoną obsługę plików cookie oraz zainstalowane odpowiednie dodatki do przeglądarki, umożliwiające korzystanie z Java, JavaScript, Adobe Flash,

 5. mieć wyłączone oprogramowanie blokujące działanie powyższych programów,

 6. posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.

 

Postanowienia ogólne

 1. Sprzedający nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi niniejszy Regulamin przed zawarciem Umowy sprzedaży i/ lub Umowy świadczenia usług, oraz – na jego żądanie – w sposób, który umożliwia dostęp, zwielokrotnianie i przechowywanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez Użytkownika.

 2. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie wyłącznie do usług świadczonych przez Sprzedającego oraz sprzedawanych przezeń Towarów, za które ponosi on pełną odpowiedzialność. Sprzedający oświadcza, że korzystanie z      Witryny przez Użytkowników jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204, z późn. zm.) [dalej: UŚUDE], które odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu, stanowiącego regulamin w rozumieniu UŚUDE.

 3. Wszelkie odstępstwa od niniejszego Regulaminu wiążą Użytkownika i Sprzedającego tylko wówczas, jeżeli zostaną uzgodnione w formie pisemnej pomiędzy uprawnionymi przedstawicielami Sprzedającego a Użytkownikiem.

 4. Pracownicy Sprzedającego nie są uprawnieni do składania żadnych oświadczeń dotyczących Towarów, chyba że Sprzedający potwierdzi to w formie pisemnej.

 5. W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami, poprzez zawarcie Umowy sprzedaży i przyjęcie dostawy Towarów, Użytkownik zobowiązuje się ​​nie powoływać się na żadne gwarancje dotyczące Towarów, która nie zostały potwierdzone w powyższy sposób, tj. w formie pisemnej lub nie wynikającej wprost z niniejszego Regulaminu.     

 6. Sprzedający nie zamieszcza w Witrynie informacji handlowych ani ofert składanych w formie elektronicznej, zgodnie z polskim kodeksem cywilnym. W szczególności nie mają zastosowania przepisy dotyczące złożenia oferty w postaci elektronicznej.

 7. Zabrania się korzystania z Witryny w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, mającymi zastosowanie przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

Konto i inne usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Beeazy dostarcza Użytkownikom bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną w formie funkcji Witryny, tj. interaktywnych formularzy, w tym rejestracji Konta, formularza kontaktowego, Newslettera oraz Konta.

 2. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną mogą zostać wypowiedziane przez Użytkownika w każdej chwili bez podania przyczyny, w sposób wskazany tutaj lub w dalszych postanowieniach Regulaminu. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, polegające na korzystaniu z formularzy, zawierane są na czas określony i ulegają rozwiązaniu z chwilą wysłania formularza do Sprzedającego albo zaprzestania ich używania. Użytkownik może też zrezygnować z usług w postaci interaktywnych formularzy poprzez powstrzymanie się od korzystania z tych usług.

 3. W celu założenia Konta i uzyskania statusu zarejestrowanego Użytkownika, należy dokonać uprzednio procedury rejestracji. Z chwilą potwierdzenia przez Ciebie dokonania rejestracji za pomocą linka aktywacyjnego wysłanego na Twój adres e-mail, między Tobą a Sprzedającym zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta na czas nieokreślony.

 4. Dokonując rejestracji Konta, potwierdzasz, że jesteś osobą fizyczną, mającą co najmniej 18 lat, która może zawierać prawnie wiążące umowy zgodnie z obowiązującym prawem, w tym również, że posiadasz umocowanie do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Użytkownik zapewnia ponadto, że informacje podane przez niego dla potrzeb Konta są prawdziwe. Podawanie nieprawdziwych informacji kontaktowych lub pomijanie przy rejestracji w Witrynie informacji kontaktowych, takich jak imię i nazwisko, adres i/albo numer telefonu jest niedozwolone. Użytkownicy nie mogą również podawać niedziałających numerów telefonu. Korzystając z Witryny, Użytkownicy muszą przestrzegać wszelkich mających zastosowanie przepisów międzynarodowych, federalnych, stanowych i lokalnych.

 5. W trakcie procedury rejestracji podajesz hasło, poprzez które następnie uzyskujesz dostęp do Konta. Masz obowiązek chronić hasło i nie możesz go udostępniać osobom trzecim. Konto jest niezbywalne. Zobowiązany jesteś do utrzymywania swoich danych osobowych podanych w ramach Konta, które są niezbędne do realizacji Zamówienia, w aktualnej formie.

 6. Użytkownik może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym poprzez wysłanie takiego oświadczenia o wypowiedzeniu Sprzedającemu. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą jego otrzymania przez Sprzedającego.

 7. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego lub zawinionego naruszenia przez właściciela Konta postanowień niniejszego Regulaminu bądź zajścia innej uzasadnionej przyczyny, która czyni niemożliwym dalsze trwanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży

 1. Wszelkie Towary są oferowane do sprzedaży w zależności od dostępności oraz pod warunkiem przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego.

 2. Zamówienia mogą składać jedynie Osoby posiadające Konto w Witrynie.

 3. Zamówienia można składać za pomocą formularza dostępnego w Witrynie. Po złożeniu Zamówienia, do Użytkownika zostanie wysłany email potwierdzający złożenie oferty, na adres wskazany w formularzu. Potwierdzenie nie stanowi zawarcia Umowy sprzedaży ani/albo Umowy o świadczenie usług.

 4. Składając Zamówienie, Użytkownik składa Sprzedającemu ofertę zawarcia Umowy sprzedaży wybranych przezeń Towarów i/albo Umowy o świadczenie usług w odniesieniu do wybranych przezeń Usług na warunkach wskazanych przez niego w Zamówieniu. Zawarcie Umowy sprzedaży i/albo Umowy o świadczenie usług następuje z chwilą przyjęcia tej oferty przez Sprzedającego, z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia i przyjęcia przez Sprzedającego warunków Zamówienia, wysłanych pocztą elektroniczną przez Sprzedającego na adres elektroniczny podany przez Użytkownika w Zamówieniu. Z zastrzeżeniem pkt 5.5 poniżej, w przypadku odmowy przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego, Sprzedający zobowiązany jest do podania przyczyny odmowy.

 5. W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia Zamówienia bez podania przyczyny. Sprzedający stale doskonali produkty i zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji dowolnych Towarów bez uprzedniego powiadomienia, z wyjątkiem już złożonych Zamówień. 

 6. W trakcie składania zamówienia, przed kliknięciem przycisku „Zamawiam i płacę” istnieje możliwość wykrycia i skorygowania przez Użytkownika błędów w Zamówieniu i jego modyfikacji poprzez system sprzedażowy Witryny.

 7. Potem Użytkownik może zmienić Zamówienie jedynie pod względem danych do faktury, do chwili nadania przesyłki z Towarami, poprzez bezpośredni, niezwłoczny (telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej) kontakt ze Sprzedającym. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek innych zmian w Zamówieniu po upływie 24 (dwudziestu czterech) godzin od złożenia Zamówienia i jego opłacenia, Beeazy ma prawo zażądać od Użytkownika niebędącego Konsumentem uiszczenia opłaty za zmianę Zamówienia w wysokości 50 (pięćdziesięciu) euro. Wprowadzenie zmian w Zamówieniu po upływie 24 (dwudziestu czterech) godzin od złożenia Zamówienia i jego opłacenia powodować może odpowiednie wydłużenie czasu realizacji Zamówienia.

 8. Z zastrzeżeniem pkt 5.11 poniżej, z uwagi na niewielkie Zamówienia Konsumentów, czas realizacji Zamówień składanych przez Konsumentów wynosi do 20 (dwudziestu) dni roboczych. Czas realizacji Zamówienia nie uwzględnia czasu dostawy.

 9. W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami, którzy składają liczne Zamówienia, Sprzedający będzie dążyć do realizacji Zamówienia i produkcji Towarów w dniu określonym dla każdego rodzaju Towarów. Czas realizacji zależy jednak od rodzaju Towarów i od decyzji Sprzedającego zależeć będzie łączenie Towarów tego samego rodzaju w oddzielnych przesyłkach. Każde opakowanie Towarów zostanie wysłane osobno kurierem, chyba że wskazano odmiennie w potwierdzeniu Zamówienia, gdy tylko produkcja zostanie zakończona. Wszelkie podane terminy dostawy Towarów są orientacyjne. W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami, czas dostawy nie jest postanowieniem istotnym Umowy i Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnienia w dostawie Towarów, niezależnie od przyczyny, w tym za jakiekolwiek straty lub wydatki poniesione przez Użytkownika niebędącego Konsumentem.

 10. Realizacja Zamówienia następuje dopiero po dokonaniu przez Użytkownika zapłaty na rzecz Sprzedającego pełnej ceny Towarów i/albo Usług wskazanej w Zamówieniu, zgodnie z postanowieniami pkt 6 poniżej.

Cena i Płatności

 1. W momencie zawarcia Umowy zgodnie z postanowieniami pkt 6 niniejszego Regulaminu, po stronie Użytkownika powstaje obowiązek zapłaty na rzecz Sprzedającego kwoty Zamówienia. Podana w Zamówieniu kwota stanowi całkowitą kwotę, jaką Użytkownik zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem.

 2. Z zastrzeżeniem pkt 6.3 i 6.4 poniżej, w przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami, Ceny są wyraźnie oznaczone jako zawierające lub niezawierające VAT. Podatek VAT zostanie dodany do ostatecznej wartości Zamówienia, zgodnie ze stawką właściwą dla danego kraju, przy czym warunkiem wystawienia faktury VAT przez Sprzedającego jest weryfikacja czynnego statusu numeru VAT nadanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej w systemie VIES zagranicznemu Użytkownikowi niebędącemu Konsumentem. Użytkownik niebędący Konsumentem jest odpowiedzialny za wszelkie podatki lub opłaty obowiązujące na terytorium, do którego wysyłane są Towary. W przypadku Konsumentów, podawane Ceny są cenami brutto (zawierają wszystkie podatki, w tym VAT). Użytkownicy składający Zamówienia jako osoby prawne obowiązani są podać numer NIP takiej osoby prawnej.

 3. Użytkownicy składający Zamówienia do Wielkiej Brytanii, Szwajcarii lub Norwegii, odpowiedzialni są za wszelkie podatki, w tym VAT, lub inne opłaty obowiązujące na terytorium, do którego wysyłane są Towary.  

 4. W przypadku Użytkowników składających Zamówienia poniżej 135 funtów do Wielkiej Brytanii podatek VAT zostanie dodany do ostatecznej wartości Zamówienia, zgodnie ze stawką właściwą dla Wielkiej Brytanii. W przypadku Użytkowników składających zamówienia powyżej 135 funtów do Wielkiej Brytanii podatek VAT nie zostanie naliczony i nie będzie dodany do ostatecznej wartości Zamówienia. 

 5. Łączna Cena zamówienia obliczana jest zgodnie z wyborami dokonanymi przez Użytkownika w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi. Cena wiążąca wskazywana jest Użytkownikowi w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Sprzedającego.

 6. Użytkownik może wybrać jedną z następujących form płatności: (a) przelew na numer konta bankowego Sprzedającego: PL05 1140 2004 0000 3802 8227 9484, (b) płatność elektroniczna poprzez zewnętrzny system płatności Stripe.com, obsługiwany przez firmę Stripe.com, z siedzibą w Dublinie (D02 H210), przy 1 Grand Central Street Lower, Grand Central Dock, 

 7. Użytkownik zobowiązany jest przesłać płatność za Zamówienie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty zawarcia Umowy sprzedaży.

 8. Użytkownik zobowiązuje się, aby wszelkie dane przekazane Sprzedającemu na potrzeby Zamówienia i jego dostawy były prawidłowe oraz zobowiązuje się posiadać wystarczające środki finansowe na pokrycie pełnego kosztu zamówionych Towarów.

 9. Faktury służące jako dowód zakupu zostaną przesłane Użytkownikowi pocztą elektroniczną w postaci pliku pdf na podany w Zamówieniu adres e-mail.

Płatność odroczona

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo przyznania wybranym Użytkownikom niebędącym Konsumentami, w stosunku do wszystkich lub niektórych Zamówień, możliwości skorzystania z płatności odroczonej („Płatności odroczonej”), na zasadach przewidzianych w pkt 7 Regulaminu.

 2. W przypadku przyznania Użytkownikowi niebędącemu Konsumentem możliwości skorzystania z Płatności odroczonej oraz jeżeli Użytkownik niebędący Konsumentem zamierza z tej możliwości skorzystać, w formularzu Zamówienia w Witrynie Użytkownik niebędący Konsumentem powinien wybrać opcję „Płatność odroczona” oraz dokonać akceptacji harmonogramu płatności („Harmonogramu”), udostępnionego temu Użytkownikowi niebędącemu Konsumentem.

 3. Użytkownik niebędący Konsumentem, który korzysta z Płatności odroczonej, zobowiązany jest do dokonywania płatności w kwotach oraz terminach wynikających z Harmonogramu, poprzez korzystanie z jednej z opcji płatności wskazanych w pkt 6.4 Regulaminu powyżej.

 4. Dostawa Towarów dla Użytkowników niebędących Konsumentami, korzystających z Płatności odroczonej, następuje dopiero po dokonaniu przez Użytkownika niebędącego Konsumentem pierwszej płatności wynikającej z Harmonogramu.

 5. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności wynikających z Harmonogramu przez Użytkownika niebędącego Konsumentem korzystającego z Płatności odroczonej, Sprzedający będzie uprawniony do żądania od Użytkownika niebędącego Konsumentem, korzystającego z Płatności odroczonej, odsetek za opóźnienie w zapłacie w transakcjach handlowych w maksymalnej wysokości dopuszczalnej przez prawo.

 6. Opóźnienie w zapłacie należności wynikających z Harmonogramu przez Użytkownika niebędącego Konsumentem korzystającego z Płatności odroczonej może skutkować pozbawieniem tego Użytkownika możliwości korzystania z Płatności odroczonej w przyszłości.

 7. W zakresie nieuregulowanym przez pkt 7 Regulaminu, do Zamówień składanych przy zastosowaniu Płatności odroczonej stosuje się wprost postanowienia Regulaminu.

Dostawa
 

 1. Zamówienia dostarczane są na całym świecie. Klient jest zobowiązany do uiszczenia Opłat celnych we własnym zakresie. Sprzedający pokrywa wyłącznie Opłatę z tytułu odprawy celnej.

 2. Dostawy realizowane są za pomocą firm kurierskich wskazanych w Zamówieniu 

 3. Użytkownik zostanie każdorazowo poinformowany o przewidywanym terminie realizacji i dostawy Zamówienia. Beeazy, za dodatkową opłatą uprawniona jest do realizacji Zamówienia i jego dostawy na preferencyjnych warunkach tj. we wcześniejszym terminie, co wymaga dokonania właściwych ustaleń przez Strony.

 4. Użytkownik jest zobowiązany do kontroli Towarów podczas odbioru, w szczególności ich ilości, a w przypadku, gdy Towary zostały dostarczone przez kuriera, Użytkownik powinien podpisać dokument dostawy Towarów. Przy odbiorze przesyłki Użytkownik powinien w obecności kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z Zamówieniem, w tym ilość Towarów jest prawidłowa. Jeżeli zawartość przesyłki jest niezgodna z Zamówieniem, paragonem lub fakturą VAT lub jeżeli Towary uległy uszkodzeniu, Użytkownik powinien sporządzić protokół zgodnie z procedurą stosowaną przez firmę kurierską. Sporządzenie protokołu nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, ma na celu jedynie usprawnienie procesu jej rozpatrzenia.

 5. W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami, podpis na protokole lub innych dokumentach odbioru stanowić będzie rozstrzygający dowód przeciwko Użytkownikowi w odniesieniu do ilości Towarów wskazanych w tym dokumencie, wolnych od jakichkolwiek widocznych ubytków, uszkodzeń lub innych wad fizycznych. Użytkownik niebędący Konsumentem traci wszelkie uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru podczas jego odbioru i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedającego o wadzie, niezgodności z Zamówieniem, w tym niewłaściwej liczbie Towaru. Jeżeli Towary są podatne na uszkodzenia lub powstanie wad podczas dostawy, opis stwierdzonego uszkodzenia lub wady musi zostać sporządzony w formie pisemnej w momencie dostawy i podpisany przez lub w imieniu Użytkownika.

 6. Użytkownik niebędący Konsumentem nie może odmówić przyjęcia Towarów lub jakiejkolwiek ich części jedynie ze względu na dokonanie dostawy częściowej.

 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonania dostawy Towarów w oddzielnych przesyłkach. Jeżeli Towary mają być dostarczone w oddzielnych przesyłkach, każda dostawa będzie stanowić oddzielną Umowę sprzedaży.

 8. Jeżeli Użytkownik niebędący Konsumentem z nieuzasadnionej przyczyny nie dokona odbioru Towarów, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu kwoty zapłaconej przez tego Użytkownika.

 9. W odniesieniu do Użytkowników niebędących Konsumentami - w przypadku nieodebrania Towaru, po 2 (dwóch) bezskutecznych próbach dostawy, zostaniesz przez nas wezwany w wiadomości e-mail do odbioru Towaru we wskazanym w wiadomości terminie i miejscu – w każdym czasie możesz zażądać podjęcia ponownej próby dostawy na wskazany przez Ciebie adres. W braku odbioru towaru we wskazanym terminie i miejscu lub w braku jakiejkolwiek odpowiedzi na nasze wezwanie we wskazanym w niej terminie, zamówiony przez Ciebie Towar będzie przechowywany w naszym magazynie za opłatą, która wynosi: (a) 10 euro za każdy rozpoczęty miesiąc przechowania 1 (jednej) paczki; lub (b) 50 euro za każdy rozpoczęty miesiąc przechowania 1 (jednej) palety. O rozpoczęciu odpłatnego przechowania Towaru zostaniesz przez nas poinformowany w wiadomości e-mail, która zawierać będzie również ponowne wezwanie do odbioru Towaru. Poza opłatą za przechowanie Beeazy może obciążyć Cię kosztami, które zobowiązany był ponieść z powodu podejmowania prób dostaw.

 10. W przypadku, gdy Użytkownik nie dokonał odbioru Towaru i zażądał przesłania Towaru ponownie, wówczas to Użytkownik ponosi koszty takiej ponownej dostawy.

Przeniesienie ryzyka i własności

 1. Jeżeli rzecz zakupiona ma zostać przesłana przez Sprzedającego Użytkownikowi będącemu Konsumentem, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towarów przechodzi na kupującego z chwilą ich dostarczenia do Użytkownika. W innych przypadkach ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towarów przechodzi na Użytkownika z chwilą wydania Towarów przewoźnikowi.
   

Zwroty towarów lub ceny oraz prawo odstąpienia

 1. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020 poz. 287), ponieważ zgodnie z art. 38 pkt 3) ww. ustawy dotyczy ona Towarów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowanych potrzeb.
   

Reklamacje

 1. Sprzedający dostarcza Konsumentom Towary bez wad. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Konsumenta, jeżeli Towary mają wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli Towary mają wadę, Konsument może złożyć oświadczenie z żądaniem obniżenia ceny albo o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, bądź żądać wymiany Towarów wadliwych na wolne od wad albo usunięcia wady.

 2. Rękojmia przysługuje tylko Konsumentom. Użytkownik niebędący Konsumentem oraz Sprzedający niniejszym wyłączają między sobą odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, z zastrzeżeniem wad ujawnionych przy dostarczeniu przesyłki, o których mowa w pkt 9.4 i 9.5 Regulaminu.

 3. Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać na adres: Beeazy sp. Z o.o., ul. Sady Żoliborskie 11/14, 02 - 772 Warszawa. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowane Towary powinny być dostarczone wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym (wskazującym osobę składającą reklamację oraz żądającym rozpatrzenia reklamacji ze wskazaniem sposobu oraz opisem wady Towarów).

 4. Sprzedający w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkowuje się do żądania Konsumenta. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedający powiadamia Użytkownika w wiadomości wysłanej na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

 5. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną można składać również pod adresem e-mail: letsget@beeazy.co

 6. Sprzedający nie udziela gwarancji na Towary, a tym samym rękojmia jest jedyną podstawą reklamacji. 

Ograniczenie odpowiedzialności Sprzedającego wobec Użytkowników niebędących Konsumentami

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niepełną dostawę lub wadliwe Towary, jeżeli roszczenie takie nie zostanie zgłoszone Sprzedającemu na piśmie zgodnie z pkt 9.4. i 9.5 lub jeżeli po zadowalającym sprawdzeniu Towarów, Użytkownik wykryje powyższe okoliczności. Roszczenie musi zawierać numer potwierdzenia Zamówienia, numer dostawy oraz szczegóły roszczenia. W razie uzasadnionego roszczenia Sprzedający może, wedle własnego uznania, wymienić Towary (lub ich część) lub zwrócić Użytkownikowi Cenę Towarów (lub odpowiednią część Ceny). Sprzedający nie ma żadnych dalszych zobowiązań wobec Użytkownika, a Użytkownik zrzeka się takich roszczeń w odniesieniu do spraw opisanych w niniejszym punkcie.

 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody, koszty lub wydatki (w tym utracone zyski) wynikające pośrednio lub bezpośrednio z niewykonania lub opóźnienia w wykonywaniu jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z Umowy z powodu jakiegokolwiek zdarzenia lub okoliczności będących poza kontrolą Sprzedającego, w tym (lecz nie tylko), strajków, awarii zasilania lub sprzętu, działań rządu lub działania siły wyższej.

 3. Odpowiedzialność Sprzedającego, w tym jego agentów, pracowników, podwykonawców i dostawców w związku z wszelkimi roszczeniami wynikającymi z wykonania lub niewykonania przez Sprzedającego [jego zobowiązań] dotyczących wykorzystywania informacji przedstawionych w Umowie lub interpretacji poniższych usług, wynikająca z gwarancji, umowy, zaniedbania, odpowiedzialności za ryzyko lub z dowolnej innej podstawy, nie może łącznie przekroczyć Ceny umownej netto (nieobejmującej podatków oraz frachtu) za takie produkty lub usługi. W żadnych okolicznościach odpowiedzialność nie obejmuje odszkodowania za utracone korzyści (lucrum cessans), w tym utracone zyski lub przychody, zwiększonych kosztów zakupu lub dostarczenia materiałów, dostaw lub usług, kosztów kapitału zastępczego, opłat z tytułu magazynowania lub użytkowania, przypadkowych lub wtórnych szkód jakiegokolwiek rodzaju.

 4. Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności jest nadrzędne w stosunku do wszelkich odmiennych lub niezgodnych postanowień zawartych w dowolnych dokumentach składających się na niniejszą Umowę. Do Użytkownika należy podjęcie wszelkich niezbędnych środków ostrożności w celu zapewnienia, że sprzęt komputerowy i/albo wybrane oprogramowanie są wolne od takich elementów jak wirusy, robaki komputerowe, konie trojańskie i inne programy o charakterze destrukcyjnym.

 5. W żadnych okolicznościach Sprzedający nie odpowiada wobec Użytkownika ani żadnej innej osoby związanej z Użytkownikiem za jakiekolwiek pośrednie, bezpośrednie lub inne szkody wynikające z korzystania z Witryny Beeazy lub innych powiązanych witryn. Wyłączenie odpowiedzialności, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym obejmuje wszelkie straty spowodowane przerwą w działalności, utratą programów lub innych danych związanych z obsługą systemu informatycznego Użytkownika lub powstałe w dowolny inny sposób, nawet jeżeli Użytkownik oraz osoba z nim związana zostali o możliwości wystąpienia takich szkód wyraźnie poinformowani.

 6. W żadnych okolicznościach żadna osoba trzecia będąca partnerem marketingowym lub podmiotem powiązanym z Beeazy (np. Facebook) nie ponosi odpowiedzialności wobec któregokolwiek Użytkownika w związku z usługami świadczonymi w imieniu Beeazy.

 7. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do Umów zawartych pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikami będącymi Konsumentami.

Własność intelektualna

 1. Niniejsza witryna jest własnością Sprzedającego i jest przezeń zarządzana. Jeżeli w Witrynie nie stwierdzono inaczej, Beeazy posiada prawa autorskie do wszelkich zawartych w niej treści. Treści te obejmują: tekst, grafikę, logotypy, klipy audio, znaki towarowe, informacje serwera oprogramowania oraz pozostałe informacje umieszczone w witrynie. Wszelkie prawa do treści, usług i informacji o serwerze są zastrzeżone. Wszelkie zmiany wprowadzone do treści w witrynie przez osobę trzecią, stanowią naruszenie praw autorskich Beeazy. Dodatkowo Witryna Beeazy może zawierać dalsze informacje o prawach własności intelektualnej oraz prawach autorskich, których warunki muszą być przestrzegane.

 2. Żadnej informacji zawartej w witrynie nie interpretuje się jako przyznania, poprzez domniemanie, estoppel lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania z witryny lub jakichkolwiek informacji w niej wyświetlanych, z wyjątkiem: (a) w sposób wyraźnie dopuszczony przez niniejszy Regulamin lub (b) po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Beeazy lub uprzedniej pisemnej zgody osoby trzeciej będącej właścicielem znaku towarowego lub praw autorskich do informacji wyświetlanych w witrynie.

 3. Użytkownik zdaje sobie sprawę z tego, że wyraźnym warunkiem posiadania Konta, jest korzystanie z niego w sposób nienaruszający praw własności intelektualnej innych osób w jakikolwiek sposób. Sprzedający zastrzega sobie prawo, z uprzednim zawiadomieniem lub bez uprzedniego zawiadomienia, natychmiastowego usunięcia konta każdego Użytkownika, który narusza prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby trzeciej i usunięcia wszelkich naruszających materiałów z Witryny.

 4. Beeazy szanuje własność intelektualną innych Podmiotów. Jeżeli jesteś osobą trzecią i uważasz, że Twoje prawa autorskie zostały naruszone, prosimy o kontakt i następujące informacje: 

 5. elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu właściciela praw autorskich;

 6. opis utworu objętego prawami autorskimi, które Twoim zdaniem zostały naruszone; opis miejsca w witrynie internetowej Beeazy, w którym znajduje się dany materiał;

 7. adres, numer telefonu i adres e-mail;

 8. oświadczenie, że zarzut naruszenia czyniony jest w dobrej wierze;

 Powiadomienia

 1. Wszelkie powiadomienia przekazane lub złożone w ramach Umowy sprzedaży wymagają formy pisemnej (innej niż wyświetlona na ekranie monitora ekranowego lub innego podobnego urządzenia, której dla celów niniejszego warunku nie uznaje się za formę pisemną).

 2. Powiadomienia składane Sprzedającemu powinny być kierowane na adres podany w pkt 17.10, zaś powiadomienia składane Użytkownikowi powinny być kierowane na adres podany w Zamówieniu; tak skierowane powiadomienia, w przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami, będzie uznawać się za doręczone lub wykonane: 

 3. w przypadku przesłania osobiście – po dostarczeniu na adres konkretnej osoby, a

 4. w przypadku wysłania poczta priorytetową – po dwóch pełnych Dniach roboczych od daty nadania.

 5. Sprzedający i Użytkownik informują się nawzajem o wszelkich zmianach nazwy lub adresu do celów określonych w niniejszym punkcie, a powiadomienie to jest skuteczne w przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami: 

 6. w dniu, w którym ma nastąpić zmiana, a

 7. jeżeli termin nie jest określony lub jeżeli jest krótszy niż pięć Dni roboczych od dnia powiadomienia, w dniu przypadającym po upływie pięciu pełnych Dni roboczych od dnia powiadomienia o zmianach.

 8. Warunek ten nie ma zastosowania do urzędowego doręczenia jakichkolwiek dokumentów sądowych lub innych dokumentów w związku z wszelkimi sporami wynikłymi z Umowy.

Prawo właściwe i jurysdykcja

 1. Prawem właściwym do zobowiązań wynikających z Umów sprzedaży i Regulaminu będzie prawo polskie (klauzula wyboru prawa), zaś sądem właściwym będzie sąd polski (klauzula jurysdykcyjna) z zastrzeżeniem, że nie pozbawia to Konsumenta ochrony zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa państwa zwykłego pobytu Konsumenta.

 2. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. W tym celu należy dostarczyć do instytucji, przed którą będzie toczyć się postępowanie, odpowiedni formularz – wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista i adresy podmiotów prowadzących takie postępowania dostępne są pod adresem https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq592. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Jeżeli Użytkownik nie chce skorzystać z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub Umów sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd powszechny według właściwości ogólnej. Spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego. 

Newsletter

 1. Usługa subskrypcji newslettera świadczona jest bezpłatnie przez Sprzedającego na rzecz Użytkownika, który dobrowolnie wyraził na to zgodę.

 2. W celu zapisania się na newsletter, Użytkownik: 

 3. rejestruje się w Witrynie poprzez wybór odpowiedniej opcji przy logowaniu się do Witryny lub

 4. wypełnia jeden z formularzy (w stopce, nagłówku, wyskakującym oknie, komunikacie przed opuszczeniem witryny lub w panelu użytkownika), podając swój adres e-mail i zaznaczając odpowiednie zgody, zapoznanie się z Regulaminem i Polityką prywatności lub

 5. wypełnia formularz segmentacyjny, formularz subskrypcji lub zapytanie o ofertę cenową, wybierając odpowiednią opcję przy przesyłaniu formularza.

 6. Z chwilą wypełnienia formularza zapisu na newsletter i jego wysłania pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi newslettera na czas nieokreślony.

 7. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji. Aby zrezygnować z newslettera, Użytkownik musi kliknąć w link dezaktywacyjny, znajdujący się w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub wysłać takie oświadczenie woli Sprzedającemu.

 8. Zgoda na otrzymywanie środkami komunikacji elektronicznej informacji handlowych wysyłanych przez Sprzedającego jest dobrowolna i Użytkownik w każdej chwili może ją wycofać.

Zmiana Regulaminu

 1. Sprzedający może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie z ważnych powodów prawnych (zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Sprzedającego lub formy działalności Sprzedającego), technicznych (modernizacja infrastruktury Witryny) lub biznesowych (zmiany dotyczące sposobu lub zakresu świadczonych usług). Przyczyna zmiany Regulaminu jest każdorazowo podawana w sposób wskazany poniżej.

 2. Zarejestrowani Użytkownicy są informowani o zmianach Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu. Niezarejestrowani Klienci są o tym powiadamiani w komunikacie wyświetlanym na stronie startowej Witryny 7 (siedem) [dni] przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W tym czasie, Użytkownik musi ponownie zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu. W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami, uważa się, że Użytkownik zaakceptował Regulamin, jeżeli nie zrezygnował z korzystania z Witryny w terminie 7 (siedmiu) dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu.

 3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową wersją Regulaminu.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Beeazy.

 2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przede wszystkim na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedającego, w tym m.in. w zakresie okresu oraz podstaw przetwarzania, praw osób, których dane dotyczą, a także możliwych odbiorców danych, zawiera polityka prywatności zamieszczona w Witrynie.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w języku polskim i przetłumaczony na inne języki. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy polską wersją językową a tłumaczeniami, wiążąca jest wersja polska.

 2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który ograniczałby prawa przysługujące Konsumentom stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

 3. Jeżeli Sprzedający nie wykona prawa lub uprawnienia, gdy jest w stanie to zrobić, nie uniemożliwi to skorzystania z tego prawa lub uprawnienia w przyszłości. W przypadku skorzystania z prawa lub uprawnienia, Sprzedający może to zrobić ponownie w ten sam lub w odmienny sposób.

 4. Prawa Sprzedającego i Użytkownika oraz środki prawne wynikające z Umowy stanowią uzupełnienie, a nie zrzeczenie się wszelkich innych praw i roszczeń.

 5. Jeżeli którekolwiek z postanowień zawartych w Umowie okaże się nieważne, naruszające porządek publiczny lub niemożliwe do wyegzekwowania przez sąd właściwej jurysdykcji i zostanie to prawomocnie stwierdzone po wyczerpaniu wszelkich dostępnych środków odwoławczych, wówczas postanowienie to zostanie zmodyfikowane w zakresie niezbędnym, aby stało się ważne i wykonalne. Jeżeli takie postanowienie nie może zostać w powyższy sposób zmodyfikowane, uznaje się je za wykreślone z Umowy sprzedaży w całości, a pozostała część Umowy sprzedaży pozostaje w mocy.

 6. Z powodu sporadycznie występujących zakłóceń w sieciach publicznych, takich jak Internet, Sprzedający nie może zagwarantować, że Witryna będzie dostępna przez 100% czasu. Chociaż Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić sprawną witrynę, to możliwe przerwy i opóźnienia w dostępie do witryny są nieuniknione, a w przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami, Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z powyższych problemów.

 7. Informacje w witrynie Beeazy mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby jego opisy były tak precyzyjne, jak to tylko możliwe, lecz nie jest w stanie zagwarantować, że zawartość strony Beeazy jest precyzyjna, kompletna, wiarygodna, aktualna i wolna od błędów.

 8. Link do strony innej niż Beeazy nie oznacza, że Sprzedający przyjmuje jakąkolwiek odpowiedzialność za zawartość lub korzystanie z takiej Witryny. Do Użytkownika należy podjęcie wszelkich niezbędnych środków ostrożności w celu zapewnienia, że wszelki sposób korzystania z niej jest wolny od takich elementów jak wirusy, robaki komputerowe, konie trojańskie i inne programy o charakterze destrukcyjnym.

 9. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Sprzedającego i jego podmioty powiązane, pracowników, agentów, przedstawicieli i dostawców usług będących osobami trzecimi, a także uchronić ich od wszelkich roszczeń i zobowiązań (w tym kosztów obsługi prawnej), które mogą wyniknąć z bezprawnego korzystania z Witryny przez Użytkownika i/albo z nieautoryzowanego użycia materiałów uzyskanych za pośrednictwem Witryny Beeazy, i/albo z naruszenia przez Użytkownika Umowy sprzedaży oraz jakiejkolwiek innej straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesionej przez Sprzedającego, spowodowanej bezprawnym korzystaniem przez Użytkownika z Witryny.

 10. W jakiejkolwiek sprawie, w szczególności dotyczącej Witryny albo naszej działalności, możesz się z nami kontaktować korespondencyjnie (wysyłając pismo na adres naszej centrali) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomości na adres: letsget@beeazy.co (lub inny adres wskazany w zakładce „Kontakt” znajdującej się w Witrynie).

 11. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników Witryny, nasza Witryna wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka), tj. informacje zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika, które ten serwer może odczytywać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Informujemy, że Użytkownicy mogą w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję obsługi plików cookie, co może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług Witryny i możliwości składania Zamówień.

 12. W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz. U. 2017 poz. 683).

 13. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

bottom of page